KAYSERİ ULAŞIM A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KART38 ONLİNE BAKİYE YÜKLEME KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (‘’Şirket’’) olarak yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle, kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları;

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ;

  • Kart38 Online Yükleme işlemleri hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla,
  • Veri barındırma ve güvenliğinin sağlanması amacıyla,

üyelik girişinde gerekli olan “Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, E-posta ve Telefon Numarası” olarak belirlenen kişisel verileriniz işlenebilecektir.

B. Kişisel Verilerin Aktarılması:

Yukarıdaki amaçlarla işlenen veriler ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde;

- K.B.B. Toplu Taşıma Seyahat Kartları Yönetmeliği

- Toplu Taşıma Hizmeti Ek Protokolü - Ücret Toplama Sisteminin İşletilmesi

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi 12.10.2015 Tarihli 904 Sayılı Meclis Kararına

İstinaden kişisel verileriniz denetleme amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürlüğü ile paylaşılmaktadır.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından web sitemizden elektronik ortamda doğrudan müşterilerimizden toplanmaktadır. Kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu kişisel veriler Kanunun 5. madde 2. fıkra (e)bendine göre açık rızası aranmaksızın işlenebilir maddesine göre Kayseri Ulaşım A.Ş. web sitesi üzerinden elektronik ortamda üyelik bilgilerinin doldurulması suretiyle işlenmektedir.

D. İlgili Kişinin Hakları;

Şirketimiz bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. Maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler;

  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak iletebilirsiniz.

Yazılı Talepte Bulunulması Halinde;

İlgili kişi bu haklarını açık, anlaşılır bir şekilde talebini içerir ıslak imzalı dilekçe ile birlikte Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No:2 Melikgazi/Kayseri-Türkiye adresine şahsen iletilmesi. (Yanınızda kimliğinizi doğrulayan nüfus cüzdanı/ehliyet gibi bir belge bulundurmanız gerekmektedir aksi takdirde başvurunuz işleme alınmayacaktır. ).

Elektronik Talepte Bulunulması Halinde;

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı "Güvenli Elektronik İmza" ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla "kayseriulasim@hs03.kep.tr"gönderilmesi.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz.

Adres: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 9.Cadde No:2 Melikgazi/Kayseri

Genel Müdürlük Telefon: +90 352 207 70 00 - +90 352 315 72 00

Vergi No: 540 038 27 77

Mersis No: 0-5400-3827-77000

Kep Adresi: kayseriulasim@hs03.kep.tr